Bilaga motion 4. Medborgarskap och vapenlagstiftning, lagstiftningsutkast

Rätten att bära hologram som bevisar medborgarskap enligt nedanstående klassificeringar för Medborgarskap i Sverige

Andra klassens medborgarskap (II)

Hologram med särskilt kännetecken, lätt åtskiljbart från första klassens medborgarskap. Hologrammet bärs på bröstet. Hologrammet bekostas av bäraren. Hologram bärs enbart av fri vilja eller inte alls. Ett hologram är en tredimensionell avbildning på en tvådimensionell yta. För att förhindra förfalskningar har bland annat kreditkortsföretag börjat prägla hologram på kortets yta. Anledningen är att dessa hologram är svåra att förfalska då detta är en svår och dyr process.

Hologrammet skall innehålla en tredimensionell avbildning av bokstavsklossar som bildar personens fullständiga namn, om nödvändigt med brukandet av initialer av rent utrymmesskäl. Förnamnet och efternamnet skall vara fullt utskrivna. Om inte detta går så måste personen byta namn i folkbokföringen, såtillvida det inte är möjligt att göra så att namnet får plats och är väl synligt i hologrammet till en rimlig kostnad. Det är inget tvång att använda hologrammet, men det ska förvaras som en värdesak. Hologrammen är personliga och bäraren skall alltid medha giltig svensk legitimation för att hologrammet skall anses vara förenlig med svensk lag. Att sälja, köpa, låna ut, låna, ge bort eller byta hologram är oförenligt med svensk lag. Hologrammet får inte lämnas obevakat eller gripbart vid t.ex. badplatser, badhus eller gymnastiksalar. Vid förlust av ett hologram skall medborgaren snarast möjligt meddela polisen, som i sin tur meddelar Medborgarskapsmyndigheten.

Första klassens medborgarskap (I)

Hologram med särskilt kännetecken, lätt åtskiljbart från andra klassens medborgarskap. Hologrammet har en särskild standardiserad yttre form som skiljer sig tydligt från övriga klasser. Hologrammet bärs på bröstet. Hologrammet bekostas av bäraren.

Som för andra klassens medborgarskap, med tillägget att bäraren av handeldvapen måste bära hologrammet när han bär handeldvapen om han definierar sig som arab, afrikan eller centralasiat.

Första klassens medborgarskap med egenvalda inskränkningar (I.a)

Bäraren av detta emblem anses allmänt vara pacifist. Hologrammet bekostas av bäraren. Hologram bärs enbart av fri vilja eller inte alls.

Första klassens medborgarskap för den som är svensk men har europeiskt, syd-amerikanskt, judiskt, samiskt eller romskt påbrå eller är en mycket mörk etnisk svensk eller Nordamerikan, Australiensare, vit Syd-Afrikan och vill påvisa sin svenskhet och rätt att legalt bära vapen (¤)

Hologram med särskilt kännetecken, lätt åtskiljbart från andra och första klassens medborgarskap. Hologrammet har en särskild standardiserad yttre form som skiljer sig tydligt från övriga klasser men är likvärdig med den för första klassens medborgare. Hologrammet bärs på bröstet. Hologrammet bekostas av bäraren. Hologram bärs enbart av fri vilja eller inte alls.

Inget medborgarskap

En person utan medborgarskap har ingen rätt enligt lag att bära eller inneha ett hologram. Det ska vara straffbart för en icke-medborgare.

Medborgarskap i Sverige

Andra klassens medborgarskap (II)

Rättighet att rösta i allmänna val. Rätt att organisera sig politiskt bland medborgare. Alla övriga medborgerliga rättigheter förutom rätten att köpa, byta, sälja eller inneha handeldvapen i någon form.

Första klassens medborgarskap (I)

Rättighet att rösta i allmänna val. Rätt att organisera sig politiskt bland medborgare. Alla övriga medborgerliga rättigheter inklusive rätten att köpa, byta, sälja eller inneha handeldvapen i någon form.

Första klassens medborgarskap med egenvalda inskränkningar (I.a)

Rättighet att rösta i allmänna val. Rätt att organisera sig politiskt bland medborgare. Alla övriga medborgerliga rättigheter förutom möjligheten att köpa, byta, sälja eller inneha handeldvapen i någon form. Detta medborgarskap kan bara den få som först har tilldelats första klassens medborgarskap (I) men själv vill avsäga sig rätten att köpa, byta, sälja eller inneha handeldvapen i någon form.

Första klassens medborgarskap för den som är svensk men har europeiskt, syd-amerikanskt, judiskt, samiskt eller romskt påbrå eller är en mycket mörk etnisk svensk eller Nordamerikan, Australiensare, vit Syd-Afrikan och vill påvisa sin svenskhet och rätt att legalt bära vapen (¤)

Medborgarskap skall inte ges automatiskt. Inget medborgarskap skall ges automatiskt till icke-svenskar. Men för ostraffade etniska européer, syd-amerikaner, judar och samer är medborgarskap bara en formalitet. Hologram för etniska svenskar innebär inga undantag från några rättigheter så länge som personen är ostraffad, och han ska garanteras sin svenskhet. Som etnisk svensk räknas även sedan barnsben adopterade svenskar. Zigenare räknas efter familjetillhörighet och brottsliga familjetillhörigheter kan komma att fråntas medborgerliga rättigheter typ rätten att köpa, byta, sälja eller inneha handeldvapen i någon form.

Inget medborgarskap

Politisk åskådning ska alltid vara egal, men tung brottslighet medför förlorade rättigheter inom alla områden förutom sjukvård, skola, försörjning eller för välgörenhet förutom inom säkerhetsklassade områden som föreskrivs i svensk lag. Tungt kriminella av alla etniciteter inklusive svensk ska automatiskt förlora sitt medborgarskap. Till att börja med menas förutom tungt kriminella av alla etniciteter, alla invandrare som är eller definierar sig som muslimer, alla araber, Nordafrikaner och centralasiater och deras barn. Men vi ska successivt ge tillbaka medborgarskap på individnivå till en del av dem som ansöker om det.

Inget medborgarskap ger ingen skyldighet att bära kännetecken men innebär ingen rättighet att rösta i allmänna val eller rätt att organisera sig politiskt. Han eller hon har inga övriga medborgerliga rättigheter som att köpa, byta, sälja eller inneha handeldvapen i någon form. Person utan medborgarskap har rätt att gå i skola och arbeta för sin försörjning eller för välgörenhet förutom inom säkerhetsklassade yrkesområden som föreskrivs i svensk lag. Person utan medborgarskap har rätt till lika sjukvård som medborgare, men kan få anstå sin rätt i kön till förmån för svenska medborgare om förhållandena i sjukdomstillstånd i övrigt är likvärdiga. Person utan medborgarskap kan vinna medborgarskap på individnivå efter att medborgarskapsmyndigheten har godkänt personen som medborgare.

Nytt medborgarskap ges endast på individnivå. För att erhålla nytt medborgarskap måste personen ha bott och arbetat i Sverige i minst 4 år utan anmärkningar i brottsregistret eller hos Kronofogden. Medborgarskapsmyndigheten bestämmer slutligen vilka yrkesområden där Sverige behöver arbetskraft inom och därmed också vilka som kan få rätt att invandra. Ingen muslim, arab, nordafrikan eller centralasiat får resa in eller ut ur landet utan att vara medborgare av första eller andra graden, förutom om det rör sig om en kvinna eller flicka i fertil ålder som i så fall får resa in i landet, men hon får då inte resa ut igen förrän hon blir medborgare om hon blir det. Men hon skall beredas möjlighet att bo och äta och studera svenska tills hon anses kunna försörja sig själv. All övrig invandring är förbjuden, men i särskilda enskilda fall får någon som har arbetat för svenska intressen med familj tas upp i gemenskapen och ges medborgarskap i Svea Rike även om han eller hon med familj tillhör någon av ovanstående grupper.

Avgörande av medborgarskap

Man anses inte få automatiskt medborgarskap för att man har en svensk mor om fadern är muslim, arab, nordafrikan eller centralasiat.

En icke-medborgare äger rätten att samla in 5 svenska medborgares namnunderskrift om att han är värdig medborgarskap. Därefter tar medborgarskapsmyndigheten över och granskar individen ifråga och gör en intervju med honom. Om personen godtas för medborgarskap av antingen första eller andra klassen på grundval av de fem svenska medborgarnas vittnesbörd under ed, så får han eller hon det.

Om vittnesbörd under ed missbrukas så kan myndigheten återkalla medborgarskapet för den som erhållit det. I så fall så berövas de som avgett vittnesbörd rätten att avge framtida vittnesbörd.

Ovanför lägsta instans (3×3 sektorer) i Medborgarskapsmyndigheten ska finnas en högre instans (3 sektorer) som validerar lägsta instans beslut, och ovanför den en högsta instans (1 sektor) som validerar andra instans beslut.

Vid ett enstaka missbruk av medborgarskapsgivande av en i den lägsta sektor, ska denna lägsta sektor fråntas vidare rätt att medge medborgarskap. Om både en i den lägsta sektor och en högre sektor missbrukat sina befogenheter så fråntas denna lägsta sektor och högre instans vidare rätt att medge medborgarskap. Och så byts denna lägsta sektor och högre instans tjänstemän ut mot nya tjänstemän. Om felet går vidare upp till högsta instans så byts samtliga tjänstemän ut mot nya tjänstemän på alla tre nivåer. Samtliga av dessa instanser medgivna medborgarskap kan ogiltigförklaras vid oegentligheter och proceduren börjar om från början med nya tjänstemän.

Är det bara en lägre sektor som gjort fel så ogiltigförklaras endast denna grupps medgivna medborgarskap. Är det en högre instans som gjort fel så ogiltigförklaras alla sektorer under honom. Dessa tre instansnivåer ska till att börja med vara kommunala eller regionala.

Rätt och inskränkningar i att bära handeldvapen för medborgare

För att erhålla licens för handeldvapen måste man vara myndig och genomgå en legitimerad vapenutbildning. Endast medborgare får delta i utbildningssammanhang. Utbildningen är anpassad för att lära ut hur man undviker onödigt våld vid nödvärn och vid försvar av andra medborgare och barn. Licens ges för vapentyp.

Endast nödvärn anses vara giltigt självförsvar.

Försvar av oskyldiga som inte anses vara nödvärn av egen person ska ske på ett sådant sätt att ingen oskyldig, offer eller omkringvarande, kommer till skada. Handeldvapen hanteras under ansvar.

För att sälja, köpa, låna ut, låna, ge bort, ta emot, förvara, byta, bygga om eller skrota handeldvapen måste man ha särskilt tillstånd av vapenmyndigheten. Sådana verksamheter sker normalt via auktoriserade vapenhandlare och övriga tillstånd ges restriktivt. Det skall dock prioriteras i ordningen om det rör sig om samlarvapen.

När bäraren av ett handeldvapen är utomhus måste av män handeldvapnet bäras fullt synligt i axelhölster. Handeldvapen måste av kvinnor bäras i handväskan. En licensinnehavare får bara bära ett (1) vapen på sig åt gången.

Förvaring och transport

Utanför hemmet får licensinnehavare med rätt att bära vapen offentligt endast bära med sig en (1) pistol eller en (1) revolver, såtillvida det inte rör sig om ett (1) jaktvapen vid ett licensierat jakttillfälle eller ett (1) automatvapen till och från skjutbana närmsta vägen utan onödigt mellanstopp (utom vid nyköp). Magasinet till jaktvapen eller automatvapen ska alltid vara urtaget och förvaras separat under transporten. Hagelgevär skall inte ha några patroner i loppen.

När licensinnehavaren förvarar vapen och/eller ammunition i hemmet ska dessa vara inlåsta i licensierade låsta förvaringsskåp. Licensinnehavare har en skyldighet att se till så att icke-licensierade människor, inklusive barn och ungdomar, inte kan få tillgång till vapen eller ammunition. Felar han på den punkten, särskilt vad gäller barn, så ska det vara straffbart.

I hemmet får licensinnehavare för vapnet ha ett (1) enskilt automatvapen inlåst men lätt gripbart om det skulle bli nödvändigt under ansvar.

Granatgevär, handgranater och dylika vapen är förbjudna och det ges ingen licens för tyngre vapen än ett (1) handburet automatvapen som normalt avfyras stående.

Handeldvapen får inte lämnas obevakade i bilar eller andra motorfordon. Handeldvapen av typerna revolver och pistol skall alltid bäras intill kroppen i axelhölster med fastspända remmar och en hake för att hålla vapnet på plats i axelhölstret.

Vid obehörig tillgång till licensinnehavares handeldvapen, t.ex. av barn eller ungdomar, eller olåsta skåp när licensinnehavaren inte är närvarande, förväntas licensinnehavaren rapportera detta till vapenmyndigheten snarast möjligt utan risk för repressalier så länge det inte skett en vapenrelaterad olycka. Om licensinnehavaren inte rapporterar tilltaget och det händer en senare olycka och det framkommer att licensinnehavaren slarvat i detta så kan det hända att det åligger licensinnehavaren att bevisa sin egen oförvitlighet. Han kan också komma att fråntas sina licensrättigheter och dömas av domstol till fängelsestraff. Med olycka menas allt från skadeskjutning till mord begångna av ungdomar. Ungdomar dömes separat. Vapenmyndigheten ger licensinnehavaren en prick för varje slarvtillfälle, som bedöms internt inom vapenmyndigheten. Det ges inget bestämt antal maximala prickar för indragande av vapenlicensen eftersom det är en kvalitativ bedömning som görs, men en tumregel bör ligga vid antalet 5-7 prickar under ett tidsförlopp om 5 år. Sedan börjar man om från noll prickar och ett tidsförlopp om ytterligare 5 år. Vapenmyndigheten får ta ut en självkostnadsavgift av licensinnehavaren för varje rapporterat slarvtillfälle.

Vapenskåp är obligatoriskt. Ett och samma vapenskåp får ha maximalt två nycklar till ett och samma lås. Det rekommenderas att barnfamiljer har endast en nyckel till vapenskåpet. Nycklarna skall förvaras absolut säkert. Vapenskåpet ska adderat ha ett kombinationslås med minst fyra sifferhjul.

Om gäster övernattar eller av andra anledningar behöver lämna sina vapen ifrån sig utan överseende så ska dessa vapen med ammunition rymmas i vapenskåpet hos värden och skall då alltid förvaras i låst vapenskåp. Vapenskåpets storlek skall vara anpassat efter antalet gäster som Licensinnehavaren beräknar att han kan ta emot i sin bostad.

Vapenhandlare

Vapen får säljas endast bakom disk i fysisk butik och endast av auktoriserade vapenhandlare. Vapenhandlare är ålagda att ha minst en beväpnad vakt med befogenheter att hindra rån och stöld i butiken. Alla skyltvapen och ammunition skall finnas bakom låst monter ej gripbara för obehöriga. Nödvändiga och tillräckliga tekniska säkerhetsåtgärder för lager och lokaler skall finnas. Vakthundar får finnas i lokalerna nattetid när ingen annan är där. Vapenhandlaren skall ha ett avtal med valfritt säkerhetsbolag.

Ammunition får säljas över disk. Vapen får inte säljas över disk utan vapenhandlaren beställer vapnet tillsammans med övriga beställda vapen med viss tidsintervall som vapenhandlaren själv avgör. Kunden betalar och hämtar vapnet och axelhölstret mot uppvisande av sin legitimation som visar licensrättigheten. Vapenhandlaren har rätt att se den potentiella kundens legitimation närhelst han så önskar fram tills affären är avslutad. Kunden måste betala och hämta sitt vapen i egen person. Vapenhandlaren har en skyldighet att kräva samtliga personuppgifter av köparen. Vapenhandlaren har en skyldighet att informera Vapenmyndigheten om försäljningen av handeldvapen och till vem med vilka personuppgifter som bor var.

Vapenhandlaren har rätt att hålla sig med en testskjutbana men måste ljudisolera denna om testskjutbanan har grannverksamhet och/eller grannar. Vapenförsäljaren skall ha nödvändiga och tillräckliga säkerhetsrutiner för testskjutbanan.

Vapenhandlaren säljer endast licensierade vapenskåp godkända av Vapenmyndigheten. Alla godkända vapenskåp köps in av vapenhandlare och säljs antingen i butik eller beställs från grossist inom eller utom landet till kunden. Vapenhandlaren har rätt att ta ut en vinst på vapenskåp, vapen, ammunition och tillbehör. Auktoriserade vapenhandlare innehar själva licens för samtliga vapentyper till försäljning och har således gått en auktoriserad utbildning i vapenhantering som är mer omfattande än för vanliga medborgare. Auktoriserade vapenhandlare är tidigare ostraffade.

Förutsättningar

Licens bör den medborgare som innehar första klassens medborgarskap (ej I.a) få, som ansöker om det och som bedöms inte utgöra någon fara för sig själv eller andra.

Alla licensansökningar kräver godkännande av psykiatriker, som får och bör kräva fortsatt utredning baserat på personens kända historia och psykiska hälsostatus. Det är olagligt att ljuga eller undanhålla uppenbart relevant historia eller psykisk ohälsa för psykiatrikern vid tillfället.

Psykiatrikern erhåller alltid först polisens registerutlåtande för personen ifråga. Polisen skall då anses informerad om att processen har påbörjats. Alla psykiatriska register samordnas. Polisens registeruppgifter om medborgares ansökan är landsomfattande.

Men det är Vapenmyndigheten som med stöd av psykiatrikern och SÄPO avgör om licens ges för det givna vapnet. Typ av vapenlicens anges därefter på ett för ändamålet ansökt körkort eller annat ID-kort som ska tryckas, och det hämtas ut av licensinnehavaren på bifallan av licens. Detta bekostas av licensansökaren enligt en självkostnadsavgift.

Psykiatriker som inte är allmänpsykiatriska får ta ut arvode för sitt arbete.

Allmänpsykiatrin får vägra att åta sig sådana uppdrag beroende på arbetsbörda, men inte rörande allmänpsykiatrins patienter. En psykiatrisk patient måste anlita sin ordinarie psykiatriker för ändamålet om en sådan finns. Psykiatrikern avgör antalet träffar med den blivande eller förnekade licensansökaren.

Normalt skall återbesök hos psykiatriker göras vid förnyande av körkort och/eller vapenlicens. Psykiatriker kan dock kräva kortare tidsintervaller mellan besöken. Licensinnehavaren kan själv begära att den egna vapenlicensen dras in eller suspenderas.

Psykiatriker kan inte hållas juridiskt ansvarig för händelser som involverar vapenlicens normalt om psykiatrikern inte har tagit mutor för att godkänna en licensansökare eller på annat sätt inbegripit sig i olagligheter i samband med personens godkännande.

Om medborgaren har en psykiatrisk diagnos typ schizofreni så får personen inte ha haft en psykos på minst sju år för att komma ifråga och den av psykiatrikern valda medicinen måste ha god verkan på personen. Ytterst är det en psykiatriker som avgör om personen är lämplig att inneha handeldvapen, grundat på personens sjukdomstillstånd över tid och sjukdomsinsikt. Licensinnehavaren måste även stå under regelbunden översyn av allmänpsykiatriker, på egen bekostnad, vare sig han för tillfället kan anses vara sund eller inte. En person med bipolär eller depressionssyndrom bör aldrig ges vapentillstånd.

Psykopater skall om de upptäcks förvägras vapenlicens eller få sin vapenlicens indragen.

Fängelsestraff renderar i indragande av vapenlicens.

2020-05-26

Roger Mikael Klang

Publicerad av Roger Klang

I come from Arboga, Sweden, same latitude as Stockholm, Oslo and Helsinki. The year in which I was born was 1965. But I grew up in the region of Scania in the south end of Sweden. I believe in God and his son Jesus Christ but I still don’t go to Church. I don’t know what else to say about myself so I’ll stop here. The truth is, you wouldn’t know me if you had read a book about me. I’m pretty unique I like to think. We all are, but especially me. Roger M. Klang, civis Lundensis

Lämna en kommentar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: